Voor Wie

Voor wie zetten we ons in?

Een strategische partner voor u als werkgever; met advies op het verzuim beleid 

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor Uw bedrijf én voor de medewerkers. Zorgt u goed voor hen, dan zetten zij zich in voor jouw bedrijf. Dat klinkt logisch, maar hoe realiseert u dat? Die gezonde werkomgeving en betrokken, vitale medewerkers? En wat te doen met dat ‘hoofdpijndossier’ over die medewerker die al zo lang ziek thuis is? Zoek dan een partner die naast u staat, met u meedenkt en van advies kan voorzien. Dat zijn wij de  50 + AdviesCentrum.

Wat is de consequentie als u niets doet?

 • Ontwikkeling kennis bedrijf stagneert, marktpositie neemt af
 • Ambitie van de medewerkers neemt af
 • Motivatie bij medewerkers neemt af
 • Ziekteverzuim neemt toe

Hoe zou het zijn als medewerkers de regie weer terugpakken?

Bedrijven waar medewerkers worden ondersteund of aangespoord zich te blijven ontwikkelen zijn veel beter voorbereid op onverwachte wendingen. Zij zijn veel beter in staat in te spelen op trends in de branche of veranderingen in het economisch klimaat. Dit komt uiteindelijk het imago en stabiliteit van het bedrijf ten goede. Transitievergoedingen zullen relatief laag zijn waardoor u kosten bespaart. Daarnaast blijkt dat gemotiveerde medewerkers minder in verzuim belanden en worden de verzuimkosten gereduceerd.

Wanneer komen ze dan in beweging?

 • Als ze gemotiveerd raken en zien dat het hen wat oplevert
 • Als ze echt voelen dat ze een stap kunnen maken
 • Als ze een drive ontdekken en enthousiast worden
 • We willen het tenslotte allemaal leuk en gezond vol kunnen houden tot ons 68e

Wat is de meerwaarde van verzuimpreventie?

Ziekteverzuim is voor een werkgever zeer kostbaar; gemiddeld € 250,- per dag. Daarnaast kent het ook veel praktische ongemakken, zoals bijvoorbeeld planning van personeel en productie. Veel werkgevers worstelen met het fenomeen ziekteverzuim. En dat is begrijpelijk. Als werkgever wil je de medewerker enerzijds ruimte geven voor herstel. Anderzijds wil je het werkproces zo spoedig mogelijk weer met het voltallige team hervatten. Door een sterk preventie- en verzuimbeleid met betrekking tot ziekteverzuim en gezondheid te voeren, kan een werkgever verzuim terugdringen en vaak zelfs deels voorkomen.

Wat gebeurt er als een goed verzuim- en preventiebeleid ontbreekt?

 • Dan voelt de medewerker zich niet gezien en gehoord en raakt ongemotiveerd
 • Dan blijven werknemers onnodig lang verzuimen
 • Dan voelt niemand zich echt verantwoordelijk voor het verzuim
 • Dan neemt kort frequent verzuim toe
 • Dan neemt het risico op sancties vanuit het UWV toe
 • Dan stijgen de kosten van verzuim onnodig

Hoe zou het zijn als er wel een efficiënt verzuim- en preventiebeleid zou zijn?

In dat geval is het duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de begeleiding van de verzuimende medewerker. Medewerkers weten dan ook zelf wat zij kunnen doen aan bevordering van hun gezondheid en voelen zich gehoord en ondersteund door de werkgever. Dit leidt uiteindelijk tot:

 • Meer betrokkenheid vanuit de werknemer
 • Hogere productie
 • Een meer klantvriendelijke medewerker
 • Minder uitval door burn-out
 • Duurzame inzetbaarheid van personeel
 • Behoud van kennis in de organisatie
 • Preventief en proactief kunnen ingrijpen bij dreigend verzuim
 • Besparing op kosten van ziekteverzuim

Een PMO (Preventief medisch onderzoek) is wettelijk verplicht

 • Deze wordt uitgevoerd door onze Business Partner
 • Een goed uitgevoerd PMO leidt tot gezondere werknemers, minder verzuim en
 • minder instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Een PMO kan zo tot grote kostenbesparingen leiden.
 • In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), artikel 18, staat beschreven dat werkgevers werknemers "periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken".

Onze opdrachtgevers

De werkgevers in de technische branche, met de doelgroep 50+

Organisaties van 20 tot 200 werknemers met meer dan 3 - 30 personen boven de 50 jaar in dienst
De meest ideale kandidaat is de onmisbare 50+-er die op een cruciale positie werkt, met een betrokken werkgever.

Algemeen directeur, DGA bij kleinere bedrijven zonder HR afdeling/persoon

 • HR manager, HR business expert, HT business partner bij grotere bedrijven met HR als aparte verantwoordelijkheid
 • Traditionele bedrijven
  Branches, probeer de bedrijven te specificeren:
  • Bouw (zoals aannemers, afbouwbedrijven, bouw & infrabedrijven,
  • Vrachtvervoer (trucks & trailer branche, transport & logistiek, Technische beroepen (zoals ingenieurs, monteurs, security specialisten, technische dienst medewerkers,
  • Politie
  • Brandweer
  • Ambulancevervoer
  • Schoonmaak ( regulier en Industrieel)

  Uneto-VNI aangesloten bedrijven, Metaalunie bedrijven, Energiebedrijven, Industrie, Ingenieursbureaus, Technische groothandels

  Referenties?

  Gezien de vertrouwelijkheid waarmee wij ons werk doen, kunnen we inhoudelijk niet te veel delen over de aard en de inhoud van de werkzaamheden bij onze opdrachtgevers


Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

 • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
 • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
 • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
 • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
 • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>

GRATIS E-book: 

Hoe U De Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

ebook de kracht van de 50-plusser