februari 6 23

Duurzame inzetbaarheid van 50+ professionals als mentor

0  reacties

Duurzame inzetbaar als mentor van 50+ professionals in de vorm meesters-gezel samenwerking.

Door de huidige demografische ontwikkelingen zijn er steeds meer organisaties waar een naar verhouding grote groep 50+ professionals werkt. Dat levert nieuwe vraagstukken op Je bent bij ons (ook wij horen bij deze groep) op het goede adres als  je op zoek bent naar iemand die je ervaren professionals, leidinggevenden en teams ondersteunt bij het benutten van werkervaring en laten groeien & bloeien van talenten. Wij vinden dat professionals met ervaring een inspiratiebronnen (dienen te) zijn voor ontwikkeling van henzelf, hun collega’s en hun klanten. Onze aanpak maakt het mogelijk nieuwe inspiratiebronnen en energie aan te boren.

Vanuit organisaties gezien, gaat het om vragen als:

* Hoe zorgen we ervoor dat ervaring en kennis van de ervaren professionals niet verloren gaat    
* Hoe creëren we met onze ervaringen nieuwe kansen en mogelijkheden in de markt?
* Hoe binden en boeien we met onze leidinggevende stijl (ervaren) talenten?
* Hoe zorgen we voor duurzame inzetbaarheid van onze (ervaren) talenten?
* Hoe helpen we ervaren professionals bij het verbreden en verdiepen van hun competenties?
* Hoe helpen we teams om het optimale uit hun ervaring, hun deskundigheid en hun samenwerking te halen?

Vanuit ervaren professionals gezien, gaat het om vragen als:

* Hoe kan ik mijn ervaringen voor mijzelf en voor anderen, beter benutten?
* Hoe blijf ik zichtbaar & interessant voor mijn organisatie?
* Hoe presenteer ik mezelf positief, deskundig en krachtig?
* Hoe kan ik mijn nog onbenutte talenten verder ontwikkelen?
* hoe blijf ik met veel plezier aan het werk?
Klik hier als u naar de pagina’s voor persoonlijke professionele ontwikkeling wilt.

Duurzame inzetbaarheid, tot je 70e werken gaan in onze aanpak hand in hand met marktontwikkeling, vak ontwikkeling, loopbaankeuzes, strategische personeelsplanning, jobcrafting, meester-gezel samenwerking, coaching en mentorschap. Deze vraagstukken vragen om meerzijdig kijken en meerzijdig aanpakken.

We kiezen ook bij deze vraagstukken altijd voor een begeleidingskundige dus coachende werkwijze. Samen onderzoeken wat er speelt, op welke manieren je je doelen en resultaten beter kunt realiseren en samen aan de slag. Door deze evenwaardige samenwerking worden de energie, ideeën  en daadkracht die in elk mens aanwezig zijn weer zichtbaar en ingezet voor een ieders belang .

Loopbaangesprekken & onze loopbaangesprekken-strippenkaart

Functionerings- en loopbaangesprekken worden steeds belangrijker. Markten veranderen sneller en sneller en wie weet beter wat er op een markt en in een vak gebeurt dan de professional die in die markt| dat vak werkt! Grotere bedrijven laten hun leidinggevenden en HR mensen deze gesprekken voeren. Middelgrote en kleine organisaties hebben die niet altijd paraat. Daarvoor hebben wij de loopbaangesprekken – strippenkaart bedacht. Onze loopbaancoaches voeren een keer per een à twee jaar een loopbaangesprek met elke professional. De professional gebruikt dat gesprek om zijn eigen functioneren en loopbaan onder de loep te nemen en een plan te maken voor de komende periode. De loopbaancoach maakt aan de hand van alle gesprekken een overzicht van de wensen en mogelijkheden van de groep professionals en de trends in de markt en het vak die uit de gesprekken naar voren komt. Belangrijke input voor de missie, visie en strategie van het bedrijf.

Onderzoek over de inzet van ervaren professionals

Wij horen om ons heen regelmatig (voor)oordelen over 50+ professionals. Te duur, te langzaam, te weinig geïnteresseerd… Allerlei onderzoeken ontkrachten veel van deze oordelen. We houden de onderzoeken op dat gebied bij en informatie daaruit

Wat zegt onderzoek over uw ervaren 50+ werknemers?

Wij horen regelmatig allerlei oordelen soms ook vooroordelen over 50+ professionals: te langzaam, te star, te weinig geïnteresseerd in nieuwe dingen… Hier verzamelen we onderzoek informatie over de reële situatie mbt de input en output van oudere werknemers. Hoe wij met je ervaren 50+ professionals aan de slag gaan om te komen tot een boeiende en voor alle partijen rendabele loopbaan,

Oudere werknemers even productief als jongere collega’s

Oudere werknemers zijn net zo productief als hun jongere collega’s. Dat blijkt onder meer uit een nieuwe studie in opdracht van de Britse liefdadigheidsorganisatie Age UK.Wetenschappers van de Essex Business School (University of Essex) onderzochten in opdracht van Age UK een aantal gemeenschappelijke opvattingen die heersen over oudere werknemers. Uit hun analyse van een reeks gepubliceerde studies naar de kenmerken van oudere werknemers blijkt er maar weinig bewijs te zijn voor de stereotype opvattingen rond de productiviteit, gezondheid, betrokkenheid en flexibiliteit van ouderen.
Ondanks wat veel werkgevers denken, blijken 55-plussers net zo gemotiveerd en flexibel te zijn als jongere medewerkers. Fysieke ‘tekorten’ waar sommige ouderen mee te kampen krijgen, worden gecompenseerd door hun specifieke vaardigheden en ervaring.

Duitse studies

Uit het verslag komt eveneens naar voren dat hoewel jonge mensen doorgaans sneller repetitieve taken kunnen uitvoeren, oudere mensen vaak sneller complexe taken tot een goed einde kunnen brengen door hun jarenlang verworven kennis en werkervaring.

Dit bevestigt de bevindingen van twee aparte studies in opdracht van autofabrikanten in Duitsland. Oudere werknemers in een Mercedes Benz-fabriek bleken namelijk productiever te zijn en minder fouten te maken dan hun jongere werknemers. Bij BMW was een productielijn die volledig bemand werd door oudere arbeiders zelfs 7 procent productiever dan een gelijkaardige lijn die enkel uit jongere werknemers bestond.

Minder, maar langer afwezig

“Uit onze analyse blijkt dat stereotype opvattingen over oudere werknemers niet overeind blijven. De inzet en productiviteit van een persoon wordt niet bepaald door iemands leeftijd. Andere socio-economische en psychologische factoren zijn veel betere indicatoren van de manier waarop oudere werknemers zich gedragen”, aldus onderzoeksleider Kathleen Riach.

Tot slot wijst de studie nog uit dat oudere werknemers minder vaak voor een korte periode afwezig zijn dan jongeren. Wanneer zij echter toch ziek vallen, dan is dit vaak voor een langere periode. Michelle Mitchell van Age UK: “Dit toont aan dat het dringend tijd is voor werkgevers en recruiters om hun inaccurate en schadelijke percepties over oudere werknemers bij te stellen. Te vaak worden oudere werknemers afgeschreven als een last terwijl hun betrokkenheid, productiviteit, vaardigheden en expertise in feite onmisbaar zijn voor het bedrijfsleven en de economie.”

Bron: Essex.ac.uk, via jobat.be

6 vooroordelen over oudere werknemers

Hoewel we steeds langer moeten werken, zijn oudere werknemers vaak niet meer welkom op de arbeidsmarkt. Ze worden regelmatig geconfronteerd met een aantal hardnekkige en foutieve vooroordelen over 50-plussers. In haar boek ‘De vintage werknemer. Hoe langer en anders werken?’ beschrijft zelfstandig trainer, outplacement- en loopbaancoach Anita Stevens een aantal vooroordelen ten opzichte van oudere werkzoekenden, die zij liever vintage werknemers noemt.

1. Te oud

Wanneer is iemand ‘te oud’? Volgens Anita Stevens bestaan er verschillende soorten leeftijd: de chronologische, de biologische, de psychologische en de sociale leeftijd. Recruiters beoordelen helaas maar al te vaak aan de hand van de vermelde chronologische leeftijd op het curriculum vitae dat een werknemer ‘te oud’ is, hoewel hij of zij dat dus eigenlijk niet is. Zo kunnen vintage werknemers niet alleen biologisch jonger – hun gezonde lichaam is jonger dan hun echte leeftijd –, maar ook psychologisch en sociaal jonger zijn. Iemand enkel afschrijven op basis van zijn chronologische leeftijd is bijgevolg veel te beperkend en onverantwoord.

2. Te duur

Oudere werknemers behoren vaak tot de hoogste looncategorieën. Dit komt enerzijds omdat ze de carrièreladder hebben beklommen en anderzijds door de fel omstreden loonindexering. Vintage werkzoekenden zijn echter dikwijls bereid om hun looneisen naar beneden bij te stellen. Ze zijn realistisch en willen graag boeiend werk, het loon is voor hen niet meer de eerste prioriteit. Daarnaast kiezen ouderen vaak zelf voor een ‘lagere’ functie met bijhorend lager loon in ruil voor meer levenskwaliteit. “Deze bewuste stap terug wordt door veel (jongere) recruiters en HR-medewerkers verkeerd geïnterpreteerd en negatief beschouwd als: niet meer echt gemotiveerd om te werken of soms zelfs als misnoegdheid”, aldus Anita Stevens. “Voor werkzoekende vintagers die de arbeidsmarkt bewust op een andere positie, in een andere functie willen betreden, is er geheel ten onrechte zeer weinig begrip.”

3. Willen niet meer leren

In 2009 volgde slechts 6,1 procent van de Belgen tussen 45 en 54 jaar een opleiding. Slechts een kleine minderheid blijkt bij zijn ex-werkgever de kans te hebben gekregen om zich bij te scholen. Investeren in opleidingen voor ouderen kan dus veel beter. Anita Stevens ziet echter bij veel oudere werkzoekenden een ongelooflijke gedrevenheid om opleidingen te volgen. “Zij beseffen zeer goed dat ze in zichzelf moeten blijven investeren, willen ze terug een kans maken op de arbeidsmarkt.”

4. Willen niet meer werken

Oudere werknemers die gewoonweg niet meer willen werken zijn volgens Anita Stevens schaars. Vintagers die niet meer op zoek gaan naar werk kunnen hiervoor verschillende redenen hebben.

Zo neemt bijvoorbeeld de zorg voor gezinsleden, bijvoorbeeld voor de hulpbehoevende ouder of kleinkinderen, toe. Dikwijls wordt de agenda van de oudere werkzoekende dus ingevuld door de naaste omgeving. Ook kunnen sommige oudere werknemers (tijdelijk) het werk niet meer hervatten door een lichamelijke of psychologische ziekte. Bovendien is het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en een loon als werknemer vaak bijzonder klein.

5. Meer ziek

Het is aangetoond dat met het ouder worden de frequentie van het werkverzuim afneemt maar de duur ervan toeneemt. Oudere medewerkers zijn dus minder vaak ziek dan hun jongere collega’s, maar als ze afwezig zijn is dit vaker voor een langere periode. Vintage medewerkers zijn dus loyaler en zullen zich minder snel ziek melden met een smoesje (baaldag), maar de kans dat hun gezondheid achteruitgaat is groter.

6. Minder gemotiveerd

Uit onderzoek van de HR-dienstverlener Acerta in 2010 blijkt dat vintagers meer betrokken zijn bij hun bedrijf. Van alle medewerkers scoren zij het hoogst op engagement en betrokkenheid. Het belang om oudere werknemers te behouden is bijgevolg duidelijk. “Ze beschikken niet alleen over een pak ervaring, maar kunnen door hun betrokkenheid en engagement ook jongere collega’s meetrekken”, aldus Paul De Schepper, Manager HR Consulting bij Acerta.

Bron Jobat.be: ‘De vintage werknemer. Hoe langer en anders werken?’ (208 p.) van Anita Stevens, Acco Leuven / Den Haag.

Meningen in CBS- cijfers

Het meest interessant aan dit onderzoek zijn de verschuivingen die door je jaren heen optreden. Alles is een mening….  Dat 50+ net zo gemotiveerd en productief zijn als jonge medewerkers laat het eerste onderzoek van deze pagina zien.


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>