april 28 23

Werk vinden blijft moeilijk voor werkloze 55-plussers, vangnet is van groot belang

0  reacties

Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat steeds meer werklozen aan het werk komen. In de leeftijdsgroep van 15 tot 35 jaar kunnen werklozen het vaakst binnen drie maanden weer aan de slag. Ook 55- tot 75- jarigen komen weer sneller aan het werk. Deze stijging is echter minimaal. 55-plussers zijn in verhouding tot andere leeftijdsgroepen vaker lange tijd werkloos; het is een hardnekkig probleem dat veel ellende kan veroorzaken. De politiek is aan zet om te zorgen voor een goed vangnet, stelt KBO-PCOB.

In 2016 hadden bijna zeven op de tien werklozen van 55 jaar en ouder meer dan een jaar geen werk, meldt het CBS. Ter vergelijking: onder 15- tot 35-jarigen waren dat er bijna twee op de tien en onder 35- tot 55-jarigen bijna vijf op de tien. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Achter langdurige ouderenwerkloosheid gaat veel leed verscholen. Werklozen zijn namelijk bewezen ongelukkiger dan werkenden. Dat zoveel senioren thuis zitten, betekent voor de samenleving bovendien een groot verlies aan kennis en ervaring.” Met name voor 60-plussers blijkt het vinden van een nieuwe baan bijzonder lastig. Dit heeft meerdere oorzaken. Hun functies verdwijnen, of er is niet in hen geïnvesteerd. Financiële voordelen voor het in dienst nemen van 50-plussers zijn niet bekend bij werkgevers of te omslachtig. Ook klopt de beeldvorming bij werkgevers vaak niet. Hogere leeftijd wordt geassocieerd met duur en ziek, en niet met wijsheid en ervaring.

Betere arbeidsmarktpositie
Voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van 50-plussers is in 2017 en 2018 €68 miljoen beschikbaar. Met het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ zet de overheid in op meer maatwerk, waarbij de competenties van mensen voorop staan en niet hun leeftijd. De maatregelen zijn gekoppeld aan een campagne rond het verbeteren van de beeldvorming over 50-plussers.

Vangnet verdwijnt
De gevolgen van langdurige werkloosheid zijn groot. Na afloop van de WW dreigt armoede voor veel oudere werklozen. Wie geen baan vindt, moet na zijn 55e nog twaalf jaar zien te overbruggen tot de verhoogde pensioengerechtigde leeftijd. Deze armoedeval neemt toe als het huidige vangnet verdwijnt. Nu komen oudere werklozen na afloop van hun WW-uitkering nog in aanmerking voor een uitkering op bijstandsniveau, met een vrijstellingsregeling voor het eigen vermogen. Dit gaat via de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). De IOAW-uitkering is bedoeld voor mensen die voor 1 januari 1965 geboren zijn. Om recht te hebben op een IOW-uitkering, moet iemand zestig jaar of ouder zijn. Beide uitkeringen, IOAW en IOW, worden momenteel afgebouwd, zodat een steeds kleinere groep hier nog maar aanspraak op kan maken. Intussen wordt de WW-duur korter en stijgt de AOW-leeftijd. Stille armoede en hoge schulden zijn het gevolg.

Oproep aan politiek

De gevolgen van langdurige werkloosheid zijn groot. Na afloop van de WW dreigt armoede voor veel oudere werklozen. Wie geen baan vindt, moet na zijn 55e nog twaalf jaar zien te overbruggen tot de verhoogde pensioengerechtigde leeftijd.
De politiek is aan zet. De Tweede Kamer keek tot nu toe niet naar overbruggingsregelingen voor deze groep oudere bijstandsgerechtigden, tussen het verlies van hun WW-uitkering en de start van hun AOW. Manon Vanderkaa: “KBO-PCOB roept het nieuw te vormen kabinet op zich het lot van deze nieuwe armen aan te trekken. We willen handhaving van de inkomensaanvullingen voor oudere langdurig werklozen. Dat is geen vetpot en uiteraard gaat er nog altijd niets boven een fijne baan. Maar de kans op armoede voor deze groep, waaronder vijftigers met studerende kinderen, is dan iets minder groot. Daarom onze oproep: houd de IOAW en IOW in stand of kom met een nieuwe regeling die het leed van oudere werklozen verzacht. Dat hebben zij niet alleen hard nodig, maar na jarenlange trouwe dienst ook meer dan verdiend.”


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>