Hoe We Te Werk Gaan

Samenwerken aan verzuim preventie

Het 50+ AdviesCentrum werkt graag met u samen. Wij vinden dat er meer aandacht moet zijn voor preventie van uitval door beperkingen en ziekte. Door gedragsverandering tot stand te brengen en samen te werken aan een geheel welbevinden, helpen wij u om uw werknemers en teams optimaal inzetbaar te houden en weer beter te functioneren.

In onze samenleving en ook in organisaties is het beleid hoofdzakelijk gericht op ziekte. Dat is echt niet meer van deze tijd. We moeten en kunnen meer samenwerken aan optimaal in zetbaarheid en aan verzuim preventie.

50+ AdviesCentrum is een kleine onderneming maar wel een vooruitstrevende dienstverlener op het gebied van preventie en verzuim.

Samenwerken in optimaal inzetbaarheid van uw medewerkers, bij voorkeur preventief verzuim, is waar we voor staan.
We adviseren en ondersteunen werkgevers bij het ontwikkelen en uitvoeren van een preventie verzuimbeleid  en we helpen werknemers om duurzaam inzetbaar te blijven. En ook voor hele teams bieden we maatwerk op gebied van preventie, verzuim. Wij doen dit in nauw overleg en samenwerking.                                                                                  

U heeft aan ons enthousiaste, professionele adviseurs.

We doen er alles aan onze samenwerking te doen slagen.

Plan van aanpak duurzame inzetbaarheid                                                                 

Plan van aanpak duurzame inzetbaarheid; wat heeft uw organisatie al ontwikkeld?  Heeft uw organisatie al een concreet plan van aanpak duurzame inzetbaarheid? Zo’n plan dat met een visie en een strategisch organisatiebeleid begint en resulteert in een op maat gemaakt individueel plan? En wordt het ook in de praktijk gebracht? En hoe effectief blijkt het te zijn?

Als u het ons vraagt zou elke organisatie een preventief verzuimbeleid moeten hebben. En voor elke medewerker een effectief plan van aanpak duurzame inzetbaarheid. Vraagt u zich af waarom u zo’n beleid en plan nodig heeft?

Waarom duurzame inzetbaarheid verbeteren belangrijk is

Met het toenemen van de jaren stijgt ook de kans op uitval. Maar ondertussen moeten we wel allemaal langer blijven doorwerken. Als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd is het gezondheidsrisico groot en duurzame inzetbaarheid nu een nog actueler thema geworden voor werkgevers én werknemers. Daarom is nu uw actie nodig!

Duurzame inzetbaarheid verbeteren is zoiets als “een goede balans vinden tussen het werk aan de ene kant en gezondheid, competentie en motivatie aan de andere kant. Dat is een optimale situatie en het bevordert duurzaam inzetbaar zijn.”
Met andere woorden duurzame inzetbaarheid kun je verbeteren door gezond te blijven, passend werk te doen en de balans tussen werk en privé goed te houden.

Een plan om duurzame inzetbaarheid te verbeteren is dus voor elke werknemer belangrijk, jong en oud. En dan natuurlijk het best voordat de problemen zich aandienen! Hoe houdt u bijvoorbeeld uw werknemers gezond, betrokken, gemotiveerd en aan het werk?

Ons plan van aanpak duurzame inzetbaarheid

50+ AdviesCentrum ondersteunt het technische bedrijfsleven en hun medewerkers om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Wij doen een werkplek interventie en gaan met u in gesprek. Vervolgens maken we een duidelijke analyse van uw situatie en uw mogelijkheden. En op basis van het vooronderzoek maken wij samen met u een helder, integraal plan.

De resultaten van ons plan van aanpak duurzame inzetbaarheid zullen onder meer zijn dat u samen, werkgever en werknemer, de verantwoordelijkheid neemt voor gezondheid en verzuimpreventie. Dat u er niet alleen heel constructief het gesprek met elkaar over aangaat maar dat u ook daadwerkelijk acties onderneemt die het mogelijk maken om inzetbaar en betrokken te blijven.
En u ontdekt hoe u werknemers kunt ondersteunen in hun ontwikkeling en gewenste gedragsverandering. En hoe u grip krijgt op de vitaliteit van uw team. U zult zien dat het kan; uw medewerkers optimaal gezond en inzetbaar te houden.

Continuïteit en korte lijnen

50+AdviesCentrum werkt samen met andere professionals. Op allerlei gebied kan expertise inhuren of zo nodig met anderen samenwerken aan uw vraag. Maar de lijnen blijven altijd kort en u houdt één vast aanspreekpunt.
Wij werken optimaal samen aan de brede inzetbaarheid van u en uw medewerkers binnen uw organisatie.

Waar kan een medewerker mee zitten

Vragen waar werknemers mee rondlopen:

 • ik heb het gevoel dat ik vastloop, hoe kan ik weer loskomen?
 • ik ben niet tevreden maar waar komt dat door?
 • is dit nu alles of zit er nog meer in het leven?
 • ik doe dit werk wel, maar past dit wel bij mij?
 • ik heb geen energie en krijg van mijn werk ook geen energie. Hoe komt dat?
 • ik voel me niet meer zo betrokken en heb minder plezier in mijn werk. Wat kan ik daar aan doen?
 • als ik zo doorga dan haal ik de eindstreep (pensioenleeftijd) niet. Wat moet ik doen?

Vaak is het stellen van de vraag het begin van een keerpunt in het leven.
Misschien is de echte vraag nog niet gesteld, en is de kern van het probleem nog niet in zicht, maar het begin is gemaakt!.

Wat kunt u doen als werkgever?

 Wat u als werkgever in de technisch branche op korte termijn kunt doen zodat

Aandacht voor alle medewerkers

Moet je eerst ziek worden en verzuimen om de aandacht van je werkgever te krijgen? Gezondheid moet veel meer aandacht krijgen dan ziekte. Er moet meer geïnvesteerd worden (tijd, aandacht, ontwikkeling) in gezonde werknemers. En dus niet alleen in de zieke werknemers. Werkgevers dienen alle werknemers centraal te stellen, en zich voortdurend te bekommeren om het welbevinden van de werknemer en om de individuele behoeften. Dus ook aandacht voor gezonde medewerkers hebben. Op die manier bouw je samen aan een heel sterke band. Werknemers die zich gezien en gehoord voelen op het werk zijn veel gelukkiger met hun werk. En tevredener over de werkgever. Ze zijn ook productiever, dat is in menig onderzoek vastgesteld. Ze voelen zich meer betrokken en zijn loyaal.

U uw  meest kostbare technische medewerker kan behouden                                                                                                                                             

 • Heb aandacht voor iedereen!                                                                    
 • Inventariseer de behoefte. Ga zo snel mogelijk met elkaar in gesprek.
 • Bepaal wat er individueel en wat er voor het team nodig is. Zowel materieel als immaterieel.
 • Maak duidelijk wat u verwacht
 • Geef ruimte, wees creatief en flexibel. En bovenal: heb vertrouwen in uw professionals.
 • Medewerkers verdienen het dat u als werkgever uw visie geeft en glasheldere kaders schetst.
 • Dat u veel communiceert, maar dan wel duidelijk en constructief. Dat u naast en achter de medewerkers staat. Altijd.                              

En dat u feedback geeft op een manier die stimuleert, motiveert en enthousiasmeert.

Ziekteverzuim aanpakken is hard nodig. Uit jaarlijkse cijfers blijkt dat het verzuimpercentage stijgt. Het aantal ziekmeldingen neemt af, maar de gemiddelde duur van het verzuim neemt toe. Vooral het verzuim door psychische oorzaken, zoals een burn-out of een verstoring in de werk-privébalans, neemt toe. Hoe kun t u ziekteverzuim aanpakken en wat heeft u nodig om het stijgende verzuim in uw organisatie terug te dringen

Bespreek het verzuim

Wanneer een medewerker met enige regelmaat verzuimt, moet u dit bespreekbaar maken. Vertel de medewerker wat opvalt, zonder te oordelen. U kunt hierbij gebruikmaken van een overzicht van de verzuimmeldingen zodat
-duidelijk blijkt dat het om een patroon gaat
-de medewerker weet dat de situatie uw aandacht heeft
-en de medewerker in een vroeg stadium de kans krijgt om het gesprek aan te gaan, voordat de situatie misschien uit de hand loopt

Toon begrip

Ga niet in discussie over diagnoses en klachten maar toon vooral begrip voor de problemen van de medewerker.
Luister goed en sluit aan bij de beleving van de medewerker. Richt het gesprek op oplossingen en maak afspraken voor het vervolg op korte termijn. Maar het blijft ook belangrijk is dat u medeleven toont

Kijk wat wél kan

Onderzoek samen de mogelijkheden. Wellicht kunnen (tijdelijk) de werkzaamheden worden aangepast, zodat de medewerker ondanks zijn klachten en problemen betrokken blijft bij het werk en contact houdt met de collega’s. Fysieke of psychische klachten betekenen niet dat de medewerker (geheel) arbeidsongeschikt is. En werken is vaak een heel goed medicijn. Laat uw medewerker zelf met een plan komen. Uw medewerker kan dit eventueel ook zelf met de bedrijfsarts opnemen. Eventueel kunt u een arbeidsdeskundige inschakelen. Onderzoek samen de mogelijkheden

Bespreek wat er goed gaat en wat beter kan

Blijf zien wat er wel goed gaat. Spreek waardering uit over hoe de medewerker met de nieuwe situatie omgaat. Richt u vooral op het bevorderen van de gezondheid. Dit geeft richting aan de gesprekken en veel meer energie en positiviteit, dan te blijven praten over ziekte en verzuim. Ervaart de medewerker nu 40% gezondheid? Wat is er voor nodig om 60% te behalen? Of weer 100%?
Breng de focus naar positieve zaken en het verder verbeteren van de gezondheid.

Bij verzuim door een burn-out

Slaat de balans door naar te veel stress, dan kan dat tot overspannenheid of een burn-out leiden.
Zorg in elk geval voor professionele begeleiding en laat u adviseren door de bedrijfsarts. Maak onderscheid tussen de verschillende soorten belasting bij een burn-out bijvoorbeeld emotionele belasting door problemen of conflicten, belasting door werkstress, zoals deadlines en productiedruk.

Is het werk nog passend of welke ontwikkelbehoefte is er

Het hebben van passend werk, autonomie en ontwikkelmogelijkheden vermindert de kans op een burn-out of een bore-out. Het draagt bij aan bezieling en bevlogenheid. Bespreek deze onderwerpen ook in het teamoverleg en in de individuele POP of jaargesprekken.

Hoe is de balans tussen werk en privé

Verzuim heeft zelden (slechts 10%) alleen met het werk te maken. In 70% van alle gevallen is het verzuim helemaal niet werk gerelateerd. Veel leidinggevenden vinden het lastig om bijvoorbeeld de balans tussen werk en privé aan de orde te brengen. Maar het is verstandig dit wel te doen. U hoeft natuurlijk niet diep in te gaan op de privé omstandigheden. Maar u kunt wel de stress bespreken die u waarneemt bij de medewerker

Breng samen de prioriteiten in kaart

Bespreek samen het stellen van prioriteiten. Prioriteren helpt om overzicht te houden. Bespreek daarnaast het inzetten van vakantiedagen of verlofregelingen – zoals zorgverlof – om de balans te kunnen herstellen. Zeker wanneer het duidelijk is dat het niet (alleen) om werk gerelateerde problematiek gaat

Een effectieve interventie kiezen

Een effectieve interventie kiezen met 50+ AdviesCentrum.

Een effectieve interventie kiezen is belangrijk, en niet heel moeilijk. Maar om de beste interventie te kunnen kiezen is er wel wat voorwerk nodig. Wanneer u de juiste aandacht besteedt aan de voorbereidende fase, dan plukt u daar in de volgende fasen de vruchten van.

Stappen planmatige aanpak effectieve interventie kiezen

 • De situatie, analyse
 • Het doel bepalen
 • Het rouwproces (h)erkennen
 • Interventiekeuze: welke interventie past het best bij uw situatie en het doel?
 • Interventie-implementatie: voorbereiding, uitvoering, evaluatie Borging van nieuw gedrag

Het 50 + AdviesCentrum analyseert met u de situatie

Gaat u voor de beste resultaten? Kies dan ook de beste interventie! Wij helpen u graag.

U kunt via dit formulier contact met ons opnemen.

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

 • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
 • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
 • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
 • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
 • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>