maart 28 23

Mag je je bemoeien met de leefstijl van medewerkers?

0  reacties

U heeft oog voor de ontwikkeling van uw medewerkers, want daardoor blijven ze gemotiveerd en productief. Dat is erg zinvol in het kader van duurzame inzetbaarheid. Werknemers moeten immers langer blijven doorwerken. Een andere belangrijke factor hierbij is hun gezondheid. Alleen; in hoeverre kunt u zich bemoeien met iemands leefstijl?

Juli 2021 MTrendement

De pensioenleeftijd stijgt en er zijn meer chronisch zieken. Artsen geven medicijnen en behandelingen, maar dat helpt slechts voor een deel van de gezondheidskwesties. Een goede leefstijl is minstens zo belangrijk. Als mensen niet gezond eten en bewegen, groeien de ziektelast en het medicijngebruik. Dit kan natuurlijk ook opgaan voor uw medewerkers, met consequenties voor hun omgeving, collega’s en uw organisatie.

Problemen helpen oplossen of voorkomen

Ingrijpen móet als het werk het nodig maakt. Het is aan uw organisatie om problemen te helpen oplossen of te voorkomen en u speelt daarin een belangrijke rol. U kunt bijvoorbeeld voorstellen om coaching aan te bieden als een beroepschauffeur door zijn lichaamsomvang niet meer achter het stuur zou passen. Of om hulp te betalen voor een verslaafde medewerker die met ziekmeldingen de rest van het team belast en de continuïteit verstoort. Als een dergelijk aanbod uiteindelijk niet helpt, kunt u in principe de medewerker ontslaan in het belang van het werk. In dat geval doet u er goed aan om een aanbod en de afspraken met de medewerker schriftelijk vast te leggen.

Onderwerp

De meeste werknemers zijn tegen persoonsgerichte acties van de werkgever bij gedrag dat geen aantoonbaar nadeel heeft op de prestaties. Anderzijds lééft gezondheid onder werknemers: het is na arbeidsomstandigheden en arbeidstijden het meest besproken onderwerp in het overleg van de personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad. Ook de vakbonden zijn altijd kritisch als werkgevers hun werknemers een cursus ‘omgaan met werkdruk’ laten volgen, maar verder geen maatregelen nemen om bijvoorbeeld de hoeveelheid werk aan te pakken. Het is ook ongeloofwaardig als uw organisatie haar medewerkers aanspreekt op hun gedrag en zelf nalatig is als het gaat om bescherming tegen arbo risico’s op het werk. Kortom, u en uw collega’s moeten zorgen dat de arbeidsomstandigheden op orde zijn. Denk aan een gezonde werk-privébalans, waardering voor inzet, aanvaardbare fysieke en psychische belasting. Acties vanuit u en uw organisatie die de leefstijl raken, zijn dan vooral een áánvulling op de al aanwezige goede zorg.

Maatregelen op het werk

Uw organisatie doet er goed aan om gezond gedrag niet alleen via beleid te stimuleren, maar ook door maatregelen te nemen op de werkplek zelf. Wie wil stimuleren dat mensen in hun vrije tijd meer bewegen, moet zorgen dat ze op hun werk minder zitten (in het E-book op de website:  50-plusadviescentrum.nl vindt u mogelijkheden naar aanleiding van de beweegrichtlijnen Tips). Essentieel zijn positieve betrokkenheid en voorbeeldgedrag van u en andere leidinggevenden.

Intensief overleg nodig

Om draagvlak te creëren voor gezondheidsacties vanuit uw organisatie is intensief overleg tussen werkgever, personeelszaken, leidinggevenden en de medezeggenschap onmisbaar. Aanpakken van de leefstijl van werknemers moet bovendien passen bij een breder (arbo) beleid. Het verbeteren van de leefstijl is daarnaast een kwestie van lange adem. Verwacht dus niet te snel resultaat bij medewerkers. Het is van belang dat u ze blijft stimuleren en ervoor zorgt dat ze niet meteen afhaken bij een tegenvaller. Een aantal tips om hiermee aan de slag te gaan:

Zorg dat u alle stappen van een gezondheidsbeleid goed doorspreekt met bijvoorbeeld de HR-manager en dat uw medewerkers ook op de hoogte zijn van de inhoud en maatregelen.

Stimuleer uw medewerkers in gezonder gedrag door dat aantrekkelijk te maken en te belonen in plaats van minder wenselijk gedrag tegen te gaan of te verbieden.

Wees voorzichtig met medewerkers individueel aanspreken op ongezond gedrag als dat hun werk niet belemmert. U kunt dat beter overlaten aan de bedrijfsarts. Die kan eventueel een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan de medewerker aanbieden.

Zorg dat uw medewerkers de bedrijfsarts weten te vinden. Mogelijk wilt u een voorlichtingsbijeenkomst organiseren over leefstijl. Betrek dan de bedrijfsarts hierbij. Dat verlaagt meteen de drempel voor medewerkers om de bedrijfsarts te raadplegen.

Er is veel aanbod in leefstijlprogramma’s. De bedrijfsarts of arbodienst kan u hierin adviseren. U kunt ook anderen bevragen over hun ervaringen. Bekijk ook samenwerking met organisaties in de buurt, zoals fitnessbedrijven en sportverenigingen.

Diverse werkgevers of brancheorganisaties hebben een zorgverzekering afgesproken met korting voor werknemers. Uw medewerkers kunnen dan ook korting krijgen op een aanvullende verzekering die bijdraagt aan een leefstijlverbetering. En gezonder leven van de verzekerde is ook in het belang van de verzekeraar.

Sommige werkgevers bieden oudere werknemers cursussen ‘Pensioen in Zicht’ aan, als hulp bij de overgang naar de levensfase zonder werk. Gezien de stijgende pensioenleeftijd is het belangrijk om deze medewerkers tijdig een aanbod te doen voor een betere leefstijl.

Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>