september 9 23

Meer perspectief voor 50-plusser op arbeidsmarkt? Pcob blij met inzet op maatwerk

0  reacties

Bron: pcob.nl

Inzetten op maatwerk en verbeteren van beeldvorming zijn stappen in de goede richting als het gaat om de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt. De zorgen over het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ besprak de PCOB woensdag 6 juli met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het ministerie wil graag gebruikmaken van de kennis en ervaring van ouderen zelf; goed nieuws.

Voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van 50-plussers is in 2017 en 2018 €68 miljoen beschikbaar. De PCOB sprak hier woensdag 6 juli samen met collega-ouderenorganisaties Unie KBO en NOOM over met het ministerie. Met het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ zet de overheid in op meer maatwerk, waarbij de competenties van mensen voorop staan en niet hun leeftijd. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • – Een nieuw dienstverleningsmodel bij het UWV met persoonlijker en intensievere ondersteuning van werkzoekende 50-plussers, meer uitgaand van de eigen kansen. Aanvullend zijn extra voorzieningen mogelijk, zoals een proefplaatsing, een mobiliteitsbonus, een scholingsvoucher of een no-riskpolis.
 • Tweedeloopbaanadviezen voor 50-plussers die aan het werk zijn om de wendbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten en zo werkloosheid te voorkomen.
 • – Ruimte voor kleinschalige experimenten die extra banen kunnen opleveren.

IMAGO VERBETEREN

De maatregelen worden gekoppeld aan een campagne rond het verbeteren van de beeldvorming over 50-plussers. Oud-profvoetballer John de Wolf is hiervan het boegbeeld. Hij is ervaringsdeskundige en gaat concreet met werkgevers, werkzoekenden en werknemers aan de slag. Iedereen mag hem benaderen op johndewolf@minszw.nl.

KANSLOOS

Weliswaar zijn er steeds meer 50-plussers aan het werk – van 1,7 miljoen in 2003 naar 2,7 miljoen in 2015 – maar als 50-plussers eenmaal werkloos zijn, is het terugkeren naar betaald werk een groot probleem. Eind vorig jaar gingen lopende WW-uitkeringen voor bijna de helft naar deze groep. Bij langdurige werkloosheid na de WW zijn de financiële en sociale gevolgen groot. Door de oplopende pensioengerechtigde leeftijd is bovendien sprake van een groeiend probleem. De PCOB vroeg meer aandacht voor de rol van gemeenten, omdat de meeste langdurig werklozen immers in de bijstand zitten of helemaal geen uitkering ontvangen. Gemeenten hebben voldoende beleidsruimte om hier werk van te maken, maar lijken helaas deze groep al bij voorbaat als ‘kansloos’ te zien. Het ministerie meldde dat er een beweging van onderop gaande is, vanuit gemeenten, om hiermee aan de slag te gaan, met Alkmaar en Den Haag voorop.

ARMOEDEVAL

Na de WW komen veel ouderen in een soort ‘armoedeval’. Dat baart de PCOB grote zorgen, ook omdat de politiek voornemens is de IOAW en de IOW af te bouwen. Dit zijn uitkeringen na afloop van de WW op bijstandsniveau, met een vermogensvrijstelling. Wanneer deze specifieke uitkeringen verdwijnen, moeten oudere werklozen na de WW hun spaargeld of huis ‘opeten’, omdat ze met een eigen vermogen geen recht hebben op bijstand.

KENNIS EN ERVARING BENUTTEN

De PCOB vind het positief dat in het actieplan is gekozen voor maatregelen waarvan door onderzoek is gebleken dat ze werken. Er zijn geen ‘nieuwe wielen’ uitgevonden. De PCOB voerde eerder met succes de twee arbeidsparticipatieprojecten 50+ Werkt en Maak werk van uzelf uit en drong er op aan de ervaringen ouderen zelf te benutten. Het ministerie liet tijdens het gesprek weten de kennis en ervaring van de ouderenorganisaties erg te waarderen en vroeg ook positieve ervaringen te delen. Bijvoorbeeld over de dienstverlening door het UWV of gemeenten, maar ook specifieker over de belemmeringen bij het benutten van de scholingsvoucher. Heeft u ervaringen die u wilt delen of wilt u graag (voor één dag) boegbeeld zijn? Meld u dan bij de PCOB, via secretariaat@pcob.nl of 038-422 55 88. De PCOB kan en wil graag uw spreekbuis zijn en gaat in september opnieuw in gesprek met het ministerie.

blijven belangrijk: maatwerk is nodig. De PCOB blijft minister Asscher kritisch volgen, omdat alle inspanningen tot nu toe de grote werkloosheid onder vijftigplussers nog niet tot staan hebben gebracht. Dinsdag 28 juni zitten de gezamenlijke ouderenorganisaties met minister Asscher om tafel om te spreken over de koopkracht van ouderen. Tijdens dit overleg is ook werkgelegenheid geagendeerd, omdat werk immers nog steeds de beste manier is om aan de inkomenskant de koopkracht op peil te houden.

zet de overheid in op meer maatwerk, waarbij de competenties van mensen voorop staan en niet hun leeftijd. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • – Een nieuw dienstverleningsmodel bij het UWV met persoonlijker en intensievere ondersteuning van werkzoekende 50-plussers, meer uitgaand van de eigen kansen. Aanvullend zijn extra voorzieningen mogelijk, zoals een proefplaatsing, een mobiliteitsbonus, een scholingsvoucher of een no-riskpolis.
 • – Tweedeloopbaanadviezen voor 50-plussers die aan het werk zijn om de wendbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten en zo werkloosheid te voorkomen.
 • – Ruimte voor kleinschalige experimenten die extra banen kunnen opleveren.

Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

 • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
 • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
 • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
 • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
 • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>