maart 24 23

Meerwaarde voor de 50 plusser en zijn werkgever

0  reacties

*Belangrijke Aandachtspunten

*Goede arbeidsomstandigheden vormen één van de voorwaarden om tot aan de pensioengerechtigde leeftijd aan het arbeidsproces te kunnen deelnemen.

*Geef de aandacht en ruimte aandacht aan de oudere medewerkers net zoveel aandacht als die van jongere medewerkers. Essentieel onderdeel van een leeftijdsbewust loopbaanbeleid is dat periodiek tijdens functioneringsgesprekken wordt gekeken of er nog sprake is van een goede aansluiting tussen ambities en mogelijkheden van de (oudere) medewerker en de actuele functie-inhoud.

*Neem in het scholings- en opleidingsbeleid een leeftijdsbewust personeelsbeleid op.

* Onderdelen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid kunnen ook het verhogen van het algemene kwalificatieniveau en het bevorderen van een leven lang leren gedurende de loopbaan zijn.

*Uitgangspunt is dat oudere medewerkers in het algemeen evenveel kunnen deelnemen aan scholing en loopbaanactiviteiten als jongere medewerkers.

*Als een oudere medewerker een stap terug wil doen, moet dat uiteraard ook kunnen.

*Een werkgever die 50-plus medewerkers in dienst heeft, kan deze medewerkers aanmelden voor een kosteloze 50+ scan. Tijdens deze scan wordt de algehele situatie van de onmisbare 50 Plusser in kaart gebracht waar bij kennis en ervaring besproken ook hun persoonlijke ontwikkeling. Hiermee wil het 50 PlusAdviesCentrum bijdragen dat 50-plussers met plezier naar het werk blijven gaan.

Uit onderzoek blijkt dat oudere medewerkers dezelfde bijdrage leveren op het gebied van taakuitvoering dan jongere medewerkers. Oudere medewerkers doen echter vaak andere soort werkzaamheden. Dat wil zeggen oudere medewerkers werken meer op de grond en hebben meer duw- en trektaken, terwijl jongere medewerkers vaker klimtaken hebben. Door een combinatie van jongere en oudere medewerkers kunnen de werkzaamheden op een kwalitatief goed niveau worden uitgevoerd.

Oudere medewerkers beschikken over veel ervaring en expertise. Uit onderzoek blijkt dat oudere medewerkers ook nog goed in staat zijn om zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken, op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de kenmerken die hun leerproces kunnen beïnvloeden en de specifieke ervaring die zij de afgelopen jaren al hebben opgebouwd. Door de inzet van nieuwe kennis en bestaande ervaring kunnen oudere werknemers een bijdrage blijven leveren aan innovatie

In de verschillende sectoren plannen is ook aandacht voor het behoud van oudere vakkrachten. Het gaat om de volgende maatregelen:  

Het inrichten van een medewerkerspoule voor 50 medewerkers van 55-plus die worden ingezet als leerwerkplekbegeleider voor jonge medewerkers. Het doel is omscholing tot leerwerkplekmentoren, het overdragen van kennis en kunde en het bieden van vervangende werkzaamheden aan oudere medewerkers.

De tegemoetkoming aan 55+-medewerkers voor de mentoren ven de jongeren. Het doel is om 1000 nieuwe BBL-leerlingen te koppelen aan leerwerkplekmentoren van 55+ die één dag per week BBL-leerlingen coachen en mentoren hun leerwerktraject.                                                                                                                                

Meerwaarde voor de 50 plusser en werkgever

*Belangrijke Aandachtspunten

*Goede arbeidsomstandigheden vormen één van de voorwaarden om tot aan de pensioengerechtigde leeftijd aan het arbeidsproces te kunnen deelnemen.

*Geef de aandacht en ruimte aandacht aan de oudere medewerkers net zoveel aandacht als die van jongere medewerkers. Essentieel onderdeel van een leeftijdsbewust loopbaanbeleid is dat periodiek tijdens functioneringsgesprekken wordt gekeken of er nog sprake is van een goede aansluiting tussen ambities en mogelijkheden van de (oudere) medewerker en de actuele functie-inhoud.

*Neem in het scholings- en opleidingsbeleid een leeftijdsbewust personeelsbeleid op.

* Onderdelen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid kunnen ook het verhogen van het algemene kwalificatieniveau en het bevorderen van een leven lang leren gedurende de loopbaan zijn.

*Uitgangspunt is dat oudere medewerkers in het algemeen evenveel kunnen deelnemen aan scholing en loopbaanactiviteiten als jongere medewerkers.

*Als een oudere medewerker een stap terug wil doen, moet dat uiteraard ook kunnen.

*Een werkgever die 50-plus medewerkers in dienst heeft, kan deze medewerkers aanmelden voor een kosteloze 50+ scan. Tijdens deze scan wordt de algehele situatie van de onmisbare 50 Plusser in kaart gebracht waar bij kennis en ervaring besproken ook hun persoonlijke ontwikkeling. Hiermee wil het 50 PlusAdviesCentrum bijdragen dat 50-plussers met plezier naar het werk blijven gaan.


Tags


You may also like

test bericht

test bericht

Werk volhouden tot 67

Werk volhouden tot 67
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hoe Je Expertise De Kwaliteiten De Waarden En Vakmanschap Van Uw Meest Kostbare Technische 50+ Medewerkers In Uw Organisatie Optimaal Benut

  • U voorkomt, dat oudere werknemers gestaagd op hun pensioen afgaan en hun ervaring en kennis meenemen, zodat deze verdwijnt uit de organisatie
  • U trekt talent volle jonge medewerkers aan, die schaars zijn op de arbeidsmarkt, met een onderscheidend begeleidingstraject door vakbekwame 50 plussers
  • U voorkomt dat medewerkers afhaken en hiermee waardevolle en hiermee waardevolle kennis en expertise verloren gaat
  • U krijgt handreikingen om voldoende capaciteit op de werkvloer te behouden om de kwaliteit van het werk op een hoog peil te houden
  • Neem een concurrentievoorsprong door een goed intern trainingsprogramma door vakbekwame 50 plussers voor jonge medewerkers
ebook de kracht van de 50-plusser
>