Nieuws

Eerder stoppen met werken voor zware beroepen

Eerder stoppen met werken voor zware beroepen

De AOW-leeftijd wordt in stappen verhoogd naar 67 jaar en drie maanden in 2021, en blijft hierna oplopen met de levensverwachting. Veel werknemers in de afbouw- en natuurbranche hebben een zwaar beroep. Voor de oudere werknemers is het, ondanks het gevoerde duurzaam inzetbaarheidsbeleid, lang niet altijd mogelijk om zonder pijn en moeite door te werken tot deze leeftijd. Eerder stoppen met werken is geen alternatief omdat het opgebouwde pensioen hiervoor ontoereikend is. Langer werken gaat voor werkgevers met hoge kosten gepaard. De kosten rond ziekteverzuim en verminderde productiviteit nemen sterk toe als gevolg van het doorwerken in zware beroepen. Het bieden van minder belastend werk biedt in de praktijk weinig soelaas. In de afbouw- en natuurbranche bestaat dan ook de behoefte om de mogelijkheden van een vervroegd pensioen te verkennen. De volgende vragen staan hierbij centraal:

  • Op welke wijze kan het begrip ‘zwaar beroep’ geoperationaliseerd worden? • Wat zou, uitgaande van de door de overheid beoogde 14 jaar voor het uit keren van AOW, de pensioenleeftijd zijn voor een afbouwer met een zwaar beroep? • Wat zijn de kosten voor de gehele bedrijfstak Afbouw als van werknemers gevraagd wordt om tot respectievelijk 67 en 68 jaar door te werken? • Op welke wijze kan er voor werknemers in zware beroepen een vervroegd pensioen mogelijk gemaakt worden en welke kosten zijn hieraan verbonden?

MEERWAARDE VAN 50-PLUSSERS

  MEERWAARDE VAN 50-PLUSSERS

Een mix van jong en oud op de werkvloer kan bijdragen aan betere bedrijfsresultaten. Andersom kan een onevenwichtige en eenzijdige leeftijdsverdeling in de samenstelling van het personeel hiervoor een belemmering vormen.                                                                                                              Tegen de achtergrond van de hoogopgelopen werkloosheid onder 50-plussers en het langer doorwerken ligt de focus in dit kennisdocument op deze groep. Dan ligt de volgende vraag voor: waaruit bestaat de ‘businesscase’ van 50-plussers voor een bedrijf? Wat is de meerwaarde?

Economische meerwaarde In economische zin bestaat de meerwaarde van een naar leeftijd divers samengesteld personeelsbestand met een evenwichtig aandeel van 50-plussers uit:             Aantrekken en behouden van talent en ervaring 50-plussers hebben ruime werkervaring, specifieke vakkennis, competenties, vaardigheden en een netwerk.                                                                                                      Beter teamwerk 50-plussers kunnen door hun ervaring, kennis en netwerk het team versterken. Ook kunnen zij als mentor voor jongere collega’s fungeren.                                                                       Duurzame klantrelaties Een bedrijf met 50-plussers in dienst houdt voeling met deze groep. Dat vergroot de kans op het aangaan van stabiele en duurzame klantrelatie.                                       Toegang tot de consumentenmarkt Een bedrijf met 50-plussers in dienst heeft betere toegang tot de (groeiende) markt van oudere consumenten.

Positief imago Door het aannemen van werkloze 50-plussers straalt een bedrijf uit dat het waarde hecht aan diversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bedrijf laat zien dat het zich bij het aannemen van personeel laat leiden door reële functievereisten en niet door iemands werkloosheid of leeftijd.

Investeren in de 50-plus medewerker is zinvol

Investeren in de 50-plus medewerker is zinvol

 

Door meer te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van hun oudere werknemers vanuit een positieve insteek. Hen laten merken dat zij gewaardeerd worden en met hen de dialoog willen aangaan over ambitie en verwachtingen.

Door als organisatie te willen investeren in het zichtbaar maken en te willen werken aan bewustwording van de toegevoegde waarde van de 50-plus medewerker, is de kans groot dat de energie, passie en plezier in het werk weer terugkeert. Hier is een mooie uitdagende rol weggelegd voor HRM.

Veel ouderen hopeloos werkloos

Veel ouderen hopeloos werkloos

„Deze cijfers leggen bloot hoe belangrijk de factor leeftijd is in het vinden van werk”, zegt ook arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV. „Dat effect wordt nog groter nu er relatief veel ouderen zijn: in 2019 is de helft van alle volwassenen vijftigplusser.”

Veel ouderen hebben last van een ’eenzijdig arbeidsverleden’, verklaart Witjes de cijfers. „Ze zijn na een lange periode bij dezelfde werkgever ontslagen, en nu worden er ineens andere eisen aan ze gesteld. Daarbij zijn er voor laagopgeleide jongeren gewoon meer vacatures dan voor oudere hoogopgeleiden.”

Hij heeft wel goed nieuws voor ouderen die nu hun baan verliezen: „Het eerste jaar na het ontslag blijft cruciaal, maar de kansen op een baan zijn de laatste tijd wel gestegen. Ouderen mogen zeker hopen dat de positieve trend op de arbeidsmarkt ook hen bereikt.”

50-plus en werkloos: hoe motiveer je jezelf om te blijven solliciteren?

50-plus en werkloos: hoe motiveer je jezelf om te blijven solliciteren?

Hoe ouder, hoe moeilijker mensen weer aan de slag komen als ze hun baan kwijt zijn geraakt. RTL Z vroeg werkzoekenden in deze leeftijdscategorie hoe zij toch aan de bak kwamen of zichzelf motiveren om elke dag maar weer door te blijven solliciteren.

In januari waren er bijna 180.000 mensen boven de 50 met een WW-uitkering, blijkt uit cijfers van het UWV. Ze hebben weliswaar een kleinere kans om werkloos te raken, maar als dat gebeurt, dan is het een stuk moeilijker om weer een baan te vinden.

Wie weleens een tijd lang heeft gesolliciteerd weet: afwijzing op afwijzing ontvangen is zeer demotiverend. "Het voelt verschrikkelijk: je verandert van enthousiast persoon in iemand die niet meer in zichzelf gelooft. Je zelfvertrouwen gaat naar beneden.

5 tips om tot je 67e door te (kunnen) blijven werken

5 tips om tot je 67e door te (kunnen) blijven werken

Het merk IK

We moeten allemaal langer werken, maar hoe zorgen we ervoor dat dit werk ook spannend, interessant en lang houdbaar is?

Erik Leenders, Managing Director bij ITINERA, geeft 5 tips om je carrière werkbaar te houden:

Zo kom je als 50-plusser wél aan het werk, zoek de uitdaging.

Zo kom je als 50-plusser wél aan het werk, zoek de uitdaging.

Op een steeds jongere en vluchtigere arbeidsmarkt, kan het voor 50-plussers lastig zijn om een nieuwe baan te vinden. Maar wat is precies de reden dat een nieuwe baan vinden voor 50-plussers steeds moeilijker wordt? Er zijn genoeg redenen voor een werkgever om juist iemand van 50 jaar of ouder aan te nemen.

Er zijn een aantal factoren die werkgevers ervan weerhouden om 50-plussers aan te nemen. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat 50-plussers niet meer zo kneedbaar zijn en minder snel leren dan hun jongere collega’s. Dit terwijl de doelgroep vaak veel in te brengen heeft op de werkvloer. Zo zijn 50-plussers vaak geen jobhoppers, hebben ze al veel ervaring opgedaan en weten ze wat er van hen verwacht wordt op de werkvloer. Met hun ervaring staan ze vaak steviger in hun schoenen en zijn ze zich beter bewust van hun kennen en kunnen. Daarnaast zijn ze vaak in de zogenaamde ‘balans-/stabilisatiefase’ van hun carrière terechtgekomen: hun privésituatie is in rustiger vaarwater terechtgekomen, meer steady, én ze willen zich verder, zowel op professioneel als op persoonlijk gebied, ontwikkelen.

Hoe je als 50-plusser de kansen op de arbeidsmarkt optimaal benut

Hoe je als 50-plusser de kansen op de arbeidsmarkt optimaal benut

Wat de 50-plusser aantrekkelijk maakt voor een werkgever                       Steeds meer zien werkgevers in, dat het werken met oudere werknemers ook zo zijn positieve kanten heeft.

Waar jongere werknemers vaker geneigd zijn om van werkgever te wisselen, geldt dat voor oudere werknemers over het algemeen veel minder. Ook blijken oudere werknemers vaak loyaler aan hun werkgever. En brengen zij meer kennis mee.

Het bovenstaande in aanmerking genomen, is een oudere werknemer voor een werkgever mogelijk zelfs goedkoper dan een jongere Zeker als je voor ogen houdt welke investering je als werkgever moet doen in instroom, doorstroom en uitstroom van je personeel.

„De langdurige werkloosheid ligt onder ouderen altijd hoger dan bij andere leeftijdsgroepen.”

„De langdurige werkloosheid ligt onder ouderen altijd hoger dan bij andere leeftijdsgroepen.”

„De langdurige werkloosheid ligt onder ouderen altijd hoger dan bij andere leeftijdsgroepen.”

De hardnekkige werkloosheid onder ouderen is veel complexer. „Ook voor de crisis was het al zo dat ouderen langer hun baan hielden, maar ook langer werkloos bleven”, weet Van Ours. „Als je iets zoekt dat pertinent onmogelijk is: de langdurige werkloosheid onder ouderen op hetzelfde niveau krijgen als bij andere leeftijden.”

Wat dan wel werkt? Dat werkgevers afspreken om altijd een 50-plusser op sollicitatiegesprek te laten komen.

Ouderen tellen niet mee in Nederland

Ouderen tellen niet mee in Nederland

Er is een opvallend verschil, namelijk de wijze waarop in Nederland wordt omgegaan met ouderen en hoe de ouderen daar zelf ook als (passieve) slachtoffers op reageren. Als 60-plusser word je geacht het stokje over te dragen aan jongeren. We zien dit fenomeen vooral in de media en de politiek. Er zitten maar acht 60-plussers, onder wie twee 70-plussers, in de Tweede Kamer. Ook in het bedrijfsleven kom je weinig ouderen tegen.

Wat is het effect van de vergrijzing op de toekomstige arbeidsmarkt?

Wat is het effect van de vergrijzing op de toekomstige arbeidsmarkt?

Arbeiders zijn in 2030 net zo schaars als olie. Dit is het gevolg van een krimpende beroepsbevolking en een stijgende vraag naar hoogopgeleiden.

"Er zal een door de vergrijzing een aanzienlijke krapte op de arbeidsmarkt ontstaan door de uitstroom van ouderen. Men is er zich wel van bewust maar er worden nog te weinig maatregelen getroffen om vrouwen en ouderen mee te laten participeren op de arbeidsmarkt. Die groepen zijn namelijk de sleutel tot de oplossing."

Werk vinden blijft moeilijk voor werkloze 55-plussers, vangnet is van groot belang

Werk vinden blijft moeilijk voor werkloze 55-plussers, vangnet is van groot belang

Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat steeds meer werklozen aan het werk komen. In de leeftijdsgroep van 15 tot 35 jaar kunnen werklozen het vaakst binnen drie maanden weer aan de slag. Ook 55- tot 75- jarigen komen weer sneller aan het werk. Deze stijging is echter minimaal. 55-plussers zijn in verhouding tot andere leeftijdsgroepen vaker lange tijd werkloos; het is een hardnekkig probleem dat veel ellende kan veroorzaken. De politiek is aan zet om te zorgen voor een goed vangnet, stelt KBO-PCOB.

'Werkgevers moeten iets doen aan de vitaliteit van medewerkers'

'Werkgevers moeten iets doen aan de vitaliteit van medewerkers'

Ontleend Frank Elion

“Werkgevers die niets doen aan het versterken van de vitaliteit van hun medewerkers, krijgen het vroeg of laat voor de kiezen,”

Voor Van Vuuren betekent vitaliteit energiek, veerkrachtig en gemotiveerd en dat zit volgens haar niet in de leeftijd maar in de gezondheid en instelling. De zorg voor vitaliteit treft niet alleen de oudere medewerkers in organisaties. De jongere generatie moet langer werken en daardoor is het des te belangrijker dat ze werken aan hun vitaliteit

Op de vraag of werkgevers zich daarom meer moeten bekommeren om de vitaliteit van hun medewerkers, antwoord Van Vuuren; “Absoluut!”

Investeren in de 50-plus medewerker is zinvol

Investeren in de 50-plus medewerker is zinvol

 

Uit een vergelijking van verschillende leeftijdsgroepen blijkt dat 55-plussers een grotere betrokkenheid bij het werk en de organisatie aan de dag leggen dan jongere collega’s. Werknemers in de categorie 45-55 jaar leggen ook een grotere betrokkenheid bij het werk aan de dag dan jongere collega’s. Werknemers jonger dan 30 jaar zijn significant minder betrokken bij het werk, minder gemotiveerd en minder productief dan 30-plussers. Ook per sector zijn er verschillen in betrokkenheid. Werknemers uit het onderwijs en de gezondheidszorg zijn meer betrokken bij hun bij hun werk en zijn meer gemotiveerd.

Zo houd je vijftigplussers bevlogen

Zo houd je vijftigplussers bevlogen

Duurzame inzetbaarheid staat bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda. Maar het mentale aspect van duurzame inzetbaarheid blijft vaak onderbelicht, zegt Guido Heezen, directeur van Effectory.

En dat is juist belangrijk bij vijftigplussers. “Benut de kracht van oudere werknemers.”

Volgens Guido Heezen, directeur van Effectory, slaan organisaties de plank nog weleens mis als het gaat om het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  “Naast het fysieke aspect is het mentale vlak heel belangrijk. Juist ook voor de oudere medewerker die nog jaren bij hetzelfde bedrijf blijft werken.”

De invulling van het duurzaam inzetbaar maken stelt directies voor vragen, zegt Heezen. “Het is een containerbegrip. Directies denken snel ‘daar moeten we ook wat mee’, terwijl ze geen duidelijk idee hebben wat het is. Maar de gemiddelde leeftijd van werknemers stijgt, doordat de pensioenleeftijd omhoog gaat. Jonge medewerkers hoppen van baan naar baan, maar vijftigplussers doen dat veel minder en hebben minder perspectief op een andere baan. Dus die blijven bij de organisatie waar ze werken.”

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze diensten, tips voor werkgevers en werknemers en het laatste nieuws.
We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, lees de privacyverklaring

Adres

Neem contact op