Verzuimpreventie 50+

De missie van 50+ AdviesCentrum is:
Verzuimpreventie 50+ personeel terugdringen door het creëren van oplossingen rondom de problematiek van de de 50-plusser die het werk niet vol kan houden en voortijdig dreigt uit te vallen.

De strategie is...
werkgeluk!

Verzuimpreventie 50+ personeel techniek, 50+ AdviesCentrum

Verzuimpreventie 50+ personeel techniek, 50+ AdviesCentrum

Verzuimpreventie 50+ start met aandacht geven

Werkgevers moeten meer aandacht geven aan de verzuimpreventie 50+ personeel: het voorkomen van uitval door ziekte door fysiek zwaar werk na het 50ste levensjaar. Een langdurig zieke werknemer kost geld: u moet loon doorbetalen, terwijl er geen productie tegenover staat. Wat kost ziekteverzuim nog meer? Uw organisatie mist de waardevolle vakkennis van de betreffende, zieke werknemer. Bij elkaar geteld is dat een flinke kostenpost voor uw bedrijf.

Inzetten op preventie van (langdurig) verzuim zorgt door duurzame inzetbaarheid van personeel.
Levensfasebewust personeelsbeleid en een goed verzuimbeleid spelen hier een cruciale rol in.

"Onnodig verzuim tegengaan start met aandacht geven aan de 50-plussers en vragen wat hij/zij nog kan en wil doen in de komende jaren en wat hij/zij van de werkgever nodig heeft om het werk te kunnen blijven doen." Harriëtte DeKuyper.

Vooruitstrevend in verzuimpreventie 50+

50+ AdviesCentrum is vooruitstrevend in verzuimpreventie 50+. Wij geloven de allerbeste verzuimpreventie het creëren van werkgeluk is. Onze diensten bestaan uit het adviseren en ondersteunen van werkgevers en HR-managers bij het optimaliseren van arbeidsvreugde op de werkvloer voor 50+-ers.

Arbeidsvreugde leidt tot goed presteren en een laag ziekteverzuim

Er zijn vijf principes die bijdragen aan arbeidsvreugde (*). Mensen die met plezier komen werken zijn loyaal en worden minder snel ziek.
Arbeidsvreugde leidt tot goed presteren! Deze vijf principes zijn:

 1. Verbinden van het organisatieperspectief met het individueel perspectief van medewerkers.
 2. Iedereen heeft eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar werkbeleving.
 3. Concrete acties moeten gericht zijn op het dagelijkse werk en geven een positief signaal.
 4. Leg de nadruk op de energie en de kracht van een positieve houding.
 5. Werkgever en werknemer moeten samen werken aan wederzijdse aantrekkelijkheid.

(Bron: "de 7 bronnen van arbeidsvreugd", Kees Kouwenhoven)

Werken met plezier en goed presteren ontstaat wanneer de organisatiedoelen landen bij het personeel en dat zij er zin in hebben.
Daarnaast is het een voorwaarde dat wat werknemers belangrijk vinden ook een plek in de organisatie krijgt.

Maatwerktraject die leiden tot arbeidsvreugde en afname verzuim

Veel bedrijven hebben te maken met een vergrijzing op de werkvloer en worstelen tevens met een beperkte beschikbaarheid van jong talent op de arbeidsmarkt. Jongeren die uit een opleiding stromen, missen praktijkervaring en specifieke vakkennis moet nog ontwikkeld worden.

Onze trajecten zijn speciaal ontwikkeld om de 50+-er een nieuw perspectief op werkgeluk te bieden door omscholing tot mentor.
Hoe doen wij dat?

 1. Wij gaan met het bedrijf en de 50+-er in gesprek over de nieuwe mogelijkheden.
 2. Zwaardere taken uit een functie worden omgezet naar deeltaken (jobcarving).
 3. Deeltaken worden overgenomen door jongere medewerkers.
 4. De senior specialist wordt trainer en mentor 'on the job'.

Het resultaat: een senior medewerker die ontlast wordt bij (zwaar) fysiek werk en zijn bedrijfskennis, vakkennis en praktijkervaring wordt ingezet om anderen op te leiden. De senior voelt zich begrepen en gewaardeerd en ervaart hoe waardevol hij/zij is voor het bedrijf. Daar bedoelen wij 'een nieuw perspectief op werkgeluk mee'.

Werkgeluk + werkontlasting = minder verzuim.

Duurzame inzetbaarheid is de basis van verzuimpreventie

Met het stijgen van de leeftijd, stijgt ook de kans op uitval door ziekte. Vooral bij fysieke, zware beroepen in de techniek. Ondertussen moeten we wel allemaal tot 67+ jaar blijven doorwerken. Als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd is het gezondheidsrisico groot. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van personeel is daarom een nog actueler thema geworden voor werkgevers én werknemers.

Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers een goede balans hebben tussen werk en gezondheid, competentie en motivatie. Hoge werkdruk en zwaar lichamelijk werk leiden tot onvrede met de werksituatie en het vaakst tot een zieke medewerker. Voorkomen is beter dan genezen: het opstellen van een plan van aanpak duurzame inzetbaarheid is het startpunt voor verzuimpreventie.

Een plan om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren is voor elke werknemer belangrijk. Een levensfasebewust personeelsbeleidsplan geeft antwoord op vragen en uitdagingen, zoals hoe u werknemers gezond, betrokken, gemotiveerd en aan het werk houdt.

"Een 50-plus werknemer die met plezier komt werken, wordt minder snel ziek. Wordt het werk fysiek te zwaar voor die 50+-er? Verdeel de bestaande functie dan in delen. De zwaardere taken worden door een jongere medewerker overgenomen, terwijl deze tegelijkertijd wordt opgeleid door de senior medewerker." Harriëtte DeKuyper.

Resultaat plan van aanpak duurzame inzetbaarheid

De resultaten van een plan van aanpak duurzame inzetbaarheid is dat u samen, werkgever en werknemer, de verantwoordelijkheid neemt voor het realiseren van werkgeluk en een gezonde leefstijl. Dat is de basis van onze verzuimpreventie 50+. Samen gaat u hierover constructief in gesprek en worden acties ondernomen die het mogelijk maken om de werknemer inzetbaar en betrokken te laten blijven. Na inventarisatie weet hoe u werknemers kunt ondersteunen in hun ontwikkeling en de gewenste gedragsverandering ten aanzien van het aannemen van een gezonde leefstijl. Zo krijgt u grip op de vitaliteit van een heel team. U zult zien dat het kan; u kunt uw medewerkers optimaal gezond én maximaal inzetbaar houden.

Oriëntatie vitaliteit scan; voorkomen van verzuim door 50-plusser

Voor werkgevers hebben wij de 'oriëntatie vitaliteit scan' door ons ontwikkeld. Door het invullen van de scan worden knelpunten in het personeelsbeleid zichtbaar en maakt u een start met het terugdringen van ziekteverzuim. Werknemers die goed in hun vel zitten, zijn productiever en minder vaak ziek en hierdoor nemen uw verzuimkosten af. U krijgt zicht op vragen als:

 • Ziet de medewerker nog uitdaging in het werk of is hij/zij vastgelopen?
 • Is hij/zij nog tevreden met het werk?
 • Wat wil hij/zij nog bereiken in het werk?
 • Past het werk nog bij deze persoon?
 • Is deze persoon nog betrokken, is er nog sprake van werkplezier?
 • Gaat de persoon de pensioenleeftijd halen in de huidige baan?

Vaak is het stellen van de vraag het begin van een keerpunt in het leven en een aanzet voor preventief verzuimbeleid.
Deze quick scan zet u op het eerste spoor van een geslaagd verzuimbeleid.


>